DOKSRBIJA | O nama

DOKSRBIJA – Udruženje Dokumentarista Srbije je strukovno udruženje autora i producenata dokumentarnih filmova, sa sedištem u Beogradu, koje ostvarije svoju svrhu paralelnim delovanjem na nivou kulturne politike i u okviru produkciono-organizacione baze, daju?i potporu velikom interesovanju srpskih autora i producenta za autorski dokumentani film, te ukupnom razvoju, produkciji i prikazivanju doma?ih kreativnih dokumentaraca, u Srbiji i svetu.

Posebna pažnja se poklanja uspostavljanju trajnih i sistemskih rešenja, uskla?enih sa specifi?nostima produkcije dokumentarnih filmova, kojima se stvaraju uslovi za ekonomski prosparitet, rad i stvaralaštvo dokumentarista u Srbiji, kao i stvaranje uslova za održiv razvoj nezavisne produkcije dokumentarnih filmova, odnosno stvaranje zasebne kreativne industrije u Srbiji, sa održivim brojem producentskih ku?a ?ija je osnovna delatnost produkcija dokumentarnih filmova.

Za kratko vreme od svog osnivanja (1. januar 2016.) , udruženje se pozicioniralo kao strukovno reprezentativno udruženje koje u partnerstvu sa Filmskim centrom Srbije, a uz pomo? Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije, kao i u saradnji sa Evropskom dokumentarnom mrežom osmišljava i organizuje trening programe podizanja kapaciteta u oblasti produkcije dokumentarnih filmova u Srbiji, promoviše doma?e autore u zemlji i svetu, podsti?e saradnju izme?u ?lanova udruženja i javnih medijskih servisa u zemlji kroz otkup filmova i sl.

Jedan od glavnih zadataka udruženja DOKSRBIJA je da svojom redovnom aktivnoš?u pomogne Filmskom centru Srbije da izdvajanja za sufinansiranje dokumentarnih filmova u Srbiji približi evropskom standardu, te da pomogne pozicioniranje doma?ih producentskih ku?a posve?enih dokumentarnom filmu kao važnih aktera na regionalnoj sceni.

U 2017. godini naro?iti zna?aj za udruženje ?e imati posve?enost radu na Zakonu o audio-vizuelnim delatnostima i primeni rešenja koja ?e obezbediti nezavisno i kontinuirano finansiranje filmske produkcije u Srbiji, i to iz dodatnih izvora u odnosu na ve? postoje?a budžetska sredstva.

 Pravilnik o ?lanstvu

       Doksrbija pristupnica